Algemene Voorwaarden – Netwerk Ondernemen cvso

 1. TOEPASSING

De uitgebreide algemene voorwaarden van NETWERK ONDERNEMEN zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, alle door NETWERK ONDERNEMEN gesloten overeenkomsten en overige door NETWERK ONDERNEMEN verrichtte handelingen. Op de facturen wordt een uittreksel hiervan weergegeven. De klant erkent hiervan integraal kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. Bijzondere voorwaarden en overeenkomsten gelden bij voorrang op deze algemene voorwaarden. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk geweigerd. De Nederlandse versie is de originele versie en geldt bij voorrang op enige vertaling dewelke ten informatieve titel wordt meegedeeld.

 1. OFFERTES en BESTELLINGEN

De door NETWERK ONDERNEMEN gehanteerde prijzen worden altijd in Euro opgegeven en exclusief BTW en andere taksen en heffingen. NETWERK ONDERNEMEN is gerechtigd om vergissingen of fouten in de opgegeven prijzen te corrigeren. De door NETWERK ONDERNEMEN gemaakte offertes zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven. Aanvaarding van de offerte door de klant is slechts bindend voor NETWERK ONDERNEMEN na diens schriftelijke bevestiging. De klant erkent uitdrukkelijk dat een bestelbon of contract dat door hem via het web of e-mail werd verstuurd, dezelfde waarde heeft als het origineel. Een begin van uitvoering geldt tevens als bevestiging van de inhoud van de offerte. Het ontbreken van een gewone, digitale dan wel elektronisch gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de aanvaarding van het aanbod.

 1. LEVERINGEN

Termijnen zoals opgegeven in o.a. offertes en bestellingen zijn indicatief en worden naar best vermogen nageleefd, doch zijn niet bindend. NETWERK ONDERNEMEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding ervan tenzij uitdrukkelijk anders bepaald per individuele opdracht. Dit vormt geen geldige grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant.

 1. BETALING

Alle facturen zijn via een overschrijving of contant betaalbaar binnen de termijn zoals opgegeven op de factuur en bij gebreke daaraan binnen de 30 dagen na factuurdatum. Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt de factuur geacht ontvangen te zijn 5 dagen na de factuurdatum. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag worden de openstaande bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 10 % op jaarbasis vanaf de factuurdatum. Zij worden bovendien verhoogd met een forfaitair overeengekomen schadevergoeding van 10 % van het openstaande bedrag, evenwel met een minimum van € 100,-. Alle bijkomende kosten bij niet betaling, zijn voor rekening van de klant.

 1. AANVAARDING

De klant dient de geleverde diensten en producten na levering te onderzoeken. Enige klacht dient onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 dagen na de levering ervan te worden geformuleerd. Na deze termijn worden de geleverde diensten en producten geacht aanvaard te zijn.

 1. OPSCHORTING DIENSTVERLENING

De levering van diensten en producten kan zonder enige aansprakelijkheid of recht op vergoeding worden opgeschort door NETWERK ONDERNEMEN wanneer de klant na ingebrekestelling waaraan gedurende 8 dagen geen gevolg aan is gegeven, nalaat aan zijn verplichtingen te voldoen (zoals bv. zijn betalingsverplichting) of in geval van Overmacht.

 1. BEËINDIGING – ONTBINDING 

7.1. Elke opzegging van de Overeenkomst om welke reden ook, geschiedt bij per post aangetekend schrijven of per e-mail met uitdrukkelijke ontvangstbevestiging. De geadresseerde wordt geacht de

opzegging ontvangen te hebben binnen de drie dagen na de verzendingsdatum, derhalve vangt de opzeggingstermijn aan de derde kalenderdag na het verzenden van het aangetekend schrijven of de e-mail met ontvangstbevestiging.

7.2. Bij beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook is de klant niet gerechtigd op een eventuele vermindering of terugbetaling van niet gepresteerde uren, voor zover dit het geval zou zijn.

7.3. Indien voor onbepaalde duur aangegaan dient bij beëindiging een opzeggingsvergoeding van 3 maanden te worden nageleefd. Per jaar samenwerking wordt deze opzeggingstermijn verhoogd met 1 maand zonder dat deze 6 maanden kan overschrijden. Bij niet naleving van voormelde opzeggingstermijn is een vervangende opzeggingsvergoeding verschuldigd die overeenkomst met de maandelijkse vergoeding zoals hierboven bepaald per maand opzeggingstermijn.

7.4. Indien voor bepaalde duur of voor een welbepaald project aangegaan, kan de overeenkomst niet voortijdig worden opgezegd, tenzij anders overeengekomen. Bij voortijdige beëindiging door de klant is deze het in de offerte geraamde bedrag integraal verschuldigd.

7.5. NETWERK ONDERNEMEN behoudt zich het recht voor om de overeenkomst op eender welk ogenblik eenzijdig te ontbinden/verbreken met onmiddellijke ingang, zonder inachtneming van enige opzegtermijn of opzeggingsvergoeding, onder meer in de volgende omstandigheden: a. De klant respecteert één of meer uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, van welke aard dan ook niet, niet tijdig of niet behoorlijk, evenwel na schriftelijke ingebrekestelling die gedurende een termijn van 14 dagen zonder gevolg is gebleven; b. in geval van faillissement/ gerechtelijke reorganisatie onder welke vorm dan ook of staking van betaling: In dergelijk geval zullen de vergoedingen, naargelang het geval in art. 7.3., 7.4. verschuldigd zijn.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

8.1. NETWERK ONDERNEMEN levert haar diensten volgens de regels van de kunst, de relevante en van toepassing zijnde wetten en reglementen, evenals de gebruiken uit de sector. Dit is altijd een inspanningsverbintenis in hoofde van NETWERK ONDERNEMEN.

8.2. NETWERK ONDERNEMEN is aansprakelijk voor elke ernstige contractuele fout ten opzichte van de Klant of enige derde. De NETWERK ONDERNEMEN zal de Klant vrijwaren tegen iedere vordering, aanspraak, schade en/of kost die voortvloeit uit de uitvoering van huidige Overeenkomst en die het gevolg is van zijn dergelijke nalatigheid of fout.

8.3. Deze aansprakelijkheid wordt evenwel steeds, ook na ontbinding of verbreking van de overeenkomst beperkt tot de rechtstreekse en onmiddellijke schade. Gevolgschade, reputatieschade, gederfde winsten, omzetten, verlies van een kans of andere financiële of commerciële verliezen, indirecte schade van welke aard ook, en dergelijke kunnen nooit op NETWERK ONDERNEMEN worden verhaald. De aansprakelijkheid van NETWERK ONDERNEMEN is bovendien beperkt tot de aansprakelijkheid- en garantievoorwaarden van haar leveranciers of onderaannemers en de dekking grenzen van haar aansprakelijkheidsverzekeringen. NETWERK ONDERNEMEN verklaart dienaangaande te zijn verbonden door aansprakelijkheidsverzekeringen teneinde de schade die voortvloeit uit een eventuele beroeps- of andere toerekenbare fout te dekken. De hierboven vermelde beperking geldt vanzelfsprekend niet in geval van opzet.

8.4. NETWERK ONDERNEMEN verklaart te voldoen aan haar verplichtingen onder meer inzake RSZ, BTW en andere belastingen.

 1. VERTROUWELIJKHEID EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

9.1. NETWERK ONDERNEMEN garandeert te zullen handelen in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens ( meer bepaald de relevante wetgeving n.a.v. de Algemene Gegevensverwerkings Verordening). De klant erkent correct door NETWERK ONDERNEMEN te zijn geïnformeerd over haar handelswijze en de wettelijke grondslag inzake de verwerking van persoonsgegevens conform dwingende regelgeving, het register van verwerkingsactiviteiten en de verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De klant erkent dat de verwerking van de door de klant verstrekte persoonsgegevens noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en NETWERK ONDERNEMEN. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden geeft de klant uitdrukkelijk voor zover als nodig de toestemming tot verwerking van deze persoonsgegevens, met oog op de optimalisering van de dienstverlening ten opzichte van de klant en met oog op gepersonaliseerde aanbiedingen van NETWERK ONDERNEMEN en diens interne bedrijfsorganisatie. NETWERK ONDERNEMEN verbindt er zich toe dat de verstrekte persoonsgegevens niet zullen worden doorgegeven aan derden tenzij noodzakelijk in het kader van voormelde doelstellingen en enkel zullen worden bewaard zolang als nodig is in het kader van voormelde doeleinden, of enig gerechtvaardigd of wettelijk belang. NETWERK ONDERNEMEN verbindt er zich toe aan elk gerechtvaardigd en uitdrukkelijk verzoek tot aanpassing of verwijdering van voormelde persoonsgegevens gevolg te geven binnen de grenzen van voormelde wetgeving.

9.2. Alle niet algemeen bekende informatie tussen partijen wordt geacht vertrouwelijk te zijn en blijven. Partijen zullen deze niet bekendmaken en derden zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij. Vertrouwelijke informatie betekent niet limitatief: know-how, alle technische, operationele, financiële of zakelijke informatie, inclusief informatie van derden, verschaft of openbaar gemaakt in om het even welke vatbare vorm of medium door partijen aan elkaar – inclusief, maar niet beperkt tot product- en dienst specificaties, prototypes, computerprogramma’s, modellen, tekeningen, marketingplannen, financiële gegevens en statistieken – ongeacht of het vertrouwelijk karakter ervan uitdrukkelijk is vermeld.

9.3. Partijen verbinden zich ertoe zich ervan te onthouden Vertrouwelijke Informatie bekend te maken en uitsluitend voor eigen gebruik en met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst aan te wenden, tenzij zij hiervoor over de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de ander beschikt.

9.4. Partijen zullen vertrouwelijke informatie niet kopiëren of reproduceren in welke vorm dan ook, tenzij uitdrukkelijk toegelaten, en deze aan niemand kenbaar te maken tenzij aan haar werknemers, aangestelden of medecontractanten ten aanzien van wie openbaarmaking strikt noodzakelijk is voor het voorwerp van deze overeenkomst.

9.5. Partijen zullen op gepaste wijze kennis geven aan deze werknemers, aangestelden of medecontractanten dat de openbaarmaking vertrouwelijk geschiedt en dat het vertrouwelijk karakter dient behouden te blijven in overeenstemming met deze overeenkomst en de inbreuk plegende partij is aansprakelijk voor alle handelingen en nalatigheden van haar werknemers en aangestelden die resulteren in een niet-toegelaten verspreiding, gebruik en/of openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie;

9.6. Deze geheimhoudingsverbintenis geldt wereldwijd.

9.7. De verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel blijven onbeperkt doorwerken tot na het beëindigen van voormelde overeenkomst, om welke reden dan ook, tot het moment waarop de verstrekte Vertrouwelijke Informatie haar vertrouwelijk karakter heeft verloren. 9.8. Per individuele inbreuk op de bepalingen van dit artikel is de inbreuk plegende partij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 25.000 (vijfentwintigduizend) EUR, van de inbreuk plegende partij (en) onverminderd het recht om een vergoeding voor de werkelijk geleden schade te vorderen.

9.9. Partijen erkennen dat dit bedrag een realistische schatting is van de potentiële voorzienbare schade in geval van een bewezen inbreuk.

9.10. Partijen erkennen dat de verbintenissen beschreven in dit artikel redelijk zijn en noodzakelijk ter bescherming van de rechtmatige belangen van de beide partijen. 9.11. Partijen erkennen dat de in huidige overeenkomst voorziene vergoeding een afdoende tegenprestatie inhoudt voor de verbintenissen die voortvloeien uit dit artikel.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM: 

10.1. NETWERK ONDERNEMEN verklaart dat de door hem of zijn personeel, onderaannemers, zaakvoerders, e.d.verleende Diensten geen inbreuk te plegen op de Intellectuele Rechten van derden.

10.2. De klant vrijwaart NETWERK ONDERNEMEN tegen eventuele inbreuken op rechten van derden, indien deze inbreuken te wijten zijn aan de klant en vreemd zijn aan NETWERK ONDERNEMEN.

10.3. De eigendomsrechten en de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de eigen bedrijfsvoering, de algemene activiteiten en dienstverlening, de door NETWERK ONDERNEMEN ontwikkelde methodes, het bedrijfsconcept, de door NETWERK ONDERNEMEN aangewende technische applicaties, know how, merken, ontwikkelde formats, en dergelijke blijven eigendom van NETWERK ONDERNEMEN en haar partners. Niets in deze overeenkomst zal geïnterpreteerd worden als een overdracht van deze rechten, waarop enkel een gebruiksrecht kan worden verleend zolang de overeenkomst loopt. Partijen wenden elkaars merken en andere industriële eigendom enkel aan in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.

10.4. De klant erkent dat de diensten verleend door NETWERK ONDERNEMEN of producten geleverd door NETWERK ONDERNEMEN op hun beurt onderhevig (kunnen) zijn aan gebruiksinstructies en voorschriften van de partners van NETWERK ONDERNEMEN en erkent door de uitvoering van huidige overeenkomst in kennis te zijn gesteld en op de hoogte te zijn van eventuele gebruiksvoorwaarden, privacy voorwaarden, licentievoorwaarden en andere voorschriften van de desbetreffende leveranciers/ onderaannemers/ externe partners.

10.5. Partijen verklaren dat de vergoeding voor de diensten zoals overeengekomen tussen Partijen in huidige Overeenkomst naar billijkheid en evenredigheid volstaan ter compensatie van het in dit artikel bepaalde.

 1. OVERDRACHT

Ingevolge het wederzijds vertrouwen in hun professionele vaardigheden doch met uitzondering van de hierboven bepaalde uitzonderingen, bedingen partijen dat de verbintenissen die uit deze overeenkomst voortvloeien hen eigen zijn en niet vatbaar zijn voor enige overdracht in de mate dat dergelijke overdracht de belangen van de andere partij kan schaden en ongeacht of dergelijke overdracht geschiedt ten bijzondere of ten algemene titel, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

 1. AFWERVING VAN PERSONEEL 

12.1. Partijen verbinden zich ertoe tijdens de duur van deze overeenkomst en gedurende een periode van twee jaar erna (de “Niet-Afwervingsperiode”) behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zich te onthouden van activiteiten beschreven in dit artikel, ongeacht of de deelname of betrokkenheid bij deze activiteiten: i. Rechtstreeks of onrechtstreeks plaatsvindt, al dan niet via verbonden vennootschappen of personen, of via één of meer andere fysieke personen, verenigingen, vennootschappen of rechtspersonen; ii. Persoonlijk is dan wel als bestuurder, zaakvoerder, partner, vaste vertegenwoordiger of aandeelhouder van een vennootschap, rechtspersoon of onderneming, of als werknemer, adviseur, tussenpersoon of mandataris van één of meerdere individuen, vennootschappen of rechtspersonen; iii. Op enige andere manier of in enige andere hoedanigheid plaatsvindt.

12.2. Gedurende de duur van de Overeenkomst en de Niet-Afwervingsperiode partijen zich ervan onthouden behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de andere partij: i. Personeel van de andere partij ertoe aan te zetten of trachten ertoe aan te zetten hun band met de andere partij te beëindigen of op enige andere manier tussen te komen in de relatie tussen de andere partij en het personeel; ii. Personen die ten tijde van de Overeenkomst of gedurende de Niet-Afwervingsperiode werkzaamheden verrichten voor de andere partij werk aan te bieden of te werk te stellen, ongeacht de aard van de tewerkstelling (als werknemers, zelfstandige medewerkers, adviseurs, …) en ongeacht of dit rechtstreeks of onrechtstreeks gebeurt)

12.3. Deze Niet-Afwervingsverbintenis geldt wereldwijd.

12.4. Per individuele inbreuk op de bepalingen van dit artikel is de andere partij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 25.000 (vijfentwintigduizend) EUR, onverminderd het recht van de andere partij om een vergoeding voor de werkelijk geleden schade te vorderen.

12.5. Partijen erkennen dat dit bedrag een realistische schatting is van de potentiële voorzienbare schade in geval van inbreuk.

12.6. Partijen erkennen dat de verbintenissen beschreven in dit artikel redelijk zijn en noodzakelijk ter bescherming van de rechtmatige belangen van de andere partij.

12.7. Partijen erkennen dat de in huidige overeenkomst voorziene Vergoeding een afdoende tegenprestatie inhoudt voor de verbintenissen die voortvloeien uit dit artikel.

 1. AFSTAND VAN RECHT

Het feit dat enige partij nalaat enig recht uit te oefenen, kan op geen enkele manier betekenen dat zij afstand heeft gedaan van dit recht.

 1. OVERMACHT

Alle situaties van overmacht cfr. art. 1148 BW ontslaan NETWERK ONDERNEMEN van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst zonder aanspraak dat aanspraak kan worden gemaakt op enige vorm van schadevergoeding. Hieronder wordt onder meer verstaan: maatregelen van overheidswege, ziekte of overlijden van één van de medewerkers van NETWERK ONDERNEMEN, faling of gerechtelijke reorganisatie in hoofde van één van beide partijen, bedrijfsstoringen door brand, weersomstandigheden, natuurverschijnselen, technische storingen, lock-out, staking, oproer, mobilisatie, oorlog, wanprestaties of overmacht bij onderaannemers of leveranciers, technische storingen, … Indien de overmachtsituatie langer duurt of dreigt te duren dan 10 werkdagen, dan heeft NETWERK ONDERNEMEN van rechtswege het recht om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder dat dit enig recht op schadeloosstelling doet ontstaan. NETWERK ONDERNEMEN behoudt het recht op de betaling van alle reeds geleverde goederen of diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst. De niet-nakoming door NETWERK ONDERNEMEN van haar contractuele verplichtingen als gevolg van overmacht is nooit een grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst in hoofde van de Klant.

 1. NIETIGHEID

Indien één of meerdere bepalingen in de bijzondere en/of algemene voorwaarden behept zouden zijn met een nietigheid, leidt dit niet tot de nietigheid van de volledige overeenkomst. De nietige bepaling zal aangepast worden tot een geldige bepaling.

 1. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen NETWERK ONDERNEMEN en de wederpartij is Belgisch recht van toepassing.

Alle betwistingen in verband met deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het vredegerecht te Antwerpen en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

 

Laatst bijgewerkt: 26/04/2022